Pages: | 1 || 2 |

Donnie Murdo MacLeod, Cliar, Iain MacKay
Gaelic Scotland - Volume 2 EUCD 2032
Gaelic Scotland - Volume 2
from the Isle of Skye, Isle of Lewis, Uist and other areas of Scotland presented by a veritable "who is who" of Gaelic singers and musicians: Mackenzie, Clar, Mary Ann Kennedy & Charlotte Petersen, Donnie Murdo MacLeod, Dchas, Maeve MacKinnon, Iain MacKay, Blair Douglas. Original lyrics in Gaelic with English translations plus Information about songs and musicians.

TRACK LISTING:
1. Fama Clamosa
2. Shona MacDonald
3. One Hump or Two?
4. Nach truagh leat mi's tu'n Eirinn
5. Tha sneachd' air Druim Uachdair
6. Am Buachaille Bn
7. Nelson and Donella
8. Soraidh bhuam gu Eilean Bharraigh
9. Da Sheltie Set
10. Cailleach an Airgid / Rachainn a shuiridh' air Oighrig
11. Waulking Song / Gura Mise Tha Fo Mhulad / Braes of Melinish
12. E ho ro mo nighean donn
13. A' Bhean Ionmhainn
14. Chuir lad Mise dh'Eilean Leam Fhn
15. Ingy's Jigs
16. Ma bhios tu fo mhulad

Price: € 18.50

Fiona J Mackenzie
Deagh Dheis Aodaich (A Good Suit of Clothes) CDTRAX 339
Deagh Dheis Aodaich (A Good Suit of Clothes)
A unique collection of Gaelic emigrant songs, traditional, contemporary and in a variety of styles, depicting the experiences of Highland emigrants over the past 300 years - both happy and nostalgic.

The songs include those well known, such as O Mo Dhthaich from South Uist and Cuir Claibh Ri Asainte from Sutherland, as well as more unusual songs such as ran Cuantireach (written in New Zealand to the tune of Robert Burns' Ae Fond Kiss) and ran Chianalais, The Homesickness Song, written in Australia.

Fiona J Mackenzie, a native of Morayshire, has lived in Dingwall for the last twenty years. She has worked in Gaelic Medium Education and as the Mairi Mhor Gaelic Song Fellow for the Highland Council. This is Fiona's second release on Greentrax, following the groundbreaking Duan Nollaig (A Gaelic Christmas).

Fiona won the Ladies' Gold Medal at the Royal National Mod in 2005, and in 2004 won the Scots Trad Music Awards Personality Of The Year - she has twice been nominated for STMA Gaelic Singer Of The Year.

This album is a valuable resource in 2009 (as the year of Homecoming Scotland) for those wishing to research their own genealogy as well as those with an interest in Scottish emigration history.

TRACK LISTING:
1. Dthaich MhicAoidh
2. ran a' Chianalais
3. Dan Cadalan Smhach
4. Tha thu be nam anamsa
5. 'Illean Bithibh Sunndach
6. A' Choille Gruamach
7. ran Cuantireach
8. Cuir Claibh ri Asainte
9. Dthaich nan Craobh
10. O Mo Dhthaich
11. Eilean an igh
12. Tilleadh an Eilthirich

Price: € 14.00

Julie Fowlis
Cuilidh - 3 Disc Special Edition (CDx2+DVD) SPIT 037
Cuilidh - 3 Disc Special Edition (CDx2+DVD)
This special edition box set includes 'Cuilidh', a second disc that features her extraordinary new single, a Gaelic version of The Beatles' 'Blackbird' ('Lon-dubh'), along with five previously unreleased live tracks from Celtic Connections 2008 and a DVD documentary filmed in North and South Uist tracing Julie's upbringing and musical roots. The DVD includes unreleased live footage and interviews with Julie.

TRACK LISTING:
1. Hug Air A Bhonald Mhoir
2. Mo Ghruagach Dhonn
3. A T-Aparan Goirid 's A T-Aparan Ur: Oran Do Sheasaidh Bhalle Raghnaill
4. Ille Dhuinn, 'S Toigh Leam Thu
5. Puirt-a-beul Set 'S Toigh Leam Fhin Buntata 'S Im/Tha Fionnlagh Ag
6. Set Of Jigs
7. Mo Dhomhnallan Fhein
8. Turas San Lochmor
9. Oran Nan Raiders
10. Bodaich Odhar Hoghaigearraidh
11. Mo Bheannachd Dhan Bhaillidh Ur
12. Aoidh, Na Dean Cadal Idir

Price: € 21.00

Kathleen MacInnes
Og Mhadainn Shamhraidh (Summer Dawn) CDTRAX 294
Og Mhadainn Shamhraidh (Summer Dawn)
Kathleen MacInnes was born and brought up on South Uist, Western Isles, in a Gaelic-speaking home. This is her debut album and also features some wonderful session musicians, including Ross Martin (guitar), Iain MacDonald (whistles & pipes), Marc Duff (bouzouki), Donald Shaw (keyboards & accordion), James MacKintosh (percussion), Neil Johnstone (cello) and John McCusker (fiddle). Additional vocals are provided by Cathy-Ann MacPhee, Julie Fowlis and Karen Matheson.

TRACK LISTING:
1. Air an Airigh
2. Oganaich An or-Fhuilt Bhuidhe
3. Tuireadh Bard Thurnaig
4. Reul Alainn a'Chuain
5. O Luaidh
6. Dh'eirich mi Moch Madainn Cheitein
7. Oran Talaidh na Mna-Sidhe
8. Duthaich MhicAoidh
9. Jimmy Mo Mhile Stor
10. Puirt-a-Beul
11. Twa Corbies
12. Ceud Failt' Air Gach Gleann
13. Oran Na Cloiche
14. A Mhic Iain 'ic Sheumais
15. Oran Dhomhnaill Phadraig

Price: € 19.50

Maggie Jean
The Girl From Stornoway MJM 2007
The Girl From Stornoway
Songs from the Highlands and Islands.

Maggie Jean recorded these songs, many in Gaelic, back in the 1980s, and they are now released on CD for the first time.

The title song was specially written for Maggie Jean by T Gwyn Jones.

With piano and guitar accompaniment.

TRACK LISTING:
1. The Girl From Stornoway
2. Ribhinn Bhoidheach
3. Braigh Uige
4. Latha Samhraidh A Steornabhagh
5. Tuireadh Iain Ruaidh
6. Lochinver
7. Fear A' Bhata
8. Iain Ghlinn Cuaich
9. Soraidh Leis An Ait
10. Ghleann Bhaile Chaoil
11. Feasgar Agus Ceo Ann
12. Eilean A' Cheo
13. Eilean Mo Ghaoil
14. Farewell My Love

Price: € 18.00

Maggie MacInnes
A Fagail Mhiughalaigh (Leaving Mingulay) MARCD 05
A Fagail Mhiughalaigh (Leaving Mingulay)
Gaelic singer and clarsach player Maggie McInnes tells the story of the island of Mingulay and its people, through music and song.
With special guests Michael McGoldrick (uilleann pipes, flute, whistles), Brian McAlpine (keyboards), Anna Massie (guitar), Kevin MacKenzie (guitar), Marie Fielding (fiddle), Finlay MacDonald (chanter, whistle) and Flora MacNeil (vocals).
Incorporating some of the music Maggie put together for a BBC Scotland television documentary of the same name.

TRACK LISTING:
1. Beinn A'cheathaich
2. Miughalaigh
3. Laoioh Mhoire Mhaigdeann
4. Cha Teid Mise
5. Thig Dhachaigh Leam Dha 'N T-Sidhean
6. Leis An Lurgainn
7. Gaol A Chruidh
8. 'N Robh Thu 'Sa Bheinn
9. Oran Na Raiders Bhatersaigh
10. Seathan
11. A Fagail Mhuighalaigh
12. Oran Do Dh'eilean Mhiughalaigh

Price: € 14.50
RAN NA MN - A Women's Song MARCD 04
RAN NA MN - A Women's Song
In 2004 the prestigious Celtic Connections Festival of Glasgow commissioned Maggie to write a 45 minute piece of music which was performed to great acclaim at the festival in 2004 and 2005. Now Maggie has further developed the piece which combines music and song in Gaelic and English and has recorded it using some of Scotland's finest musicians and singers.

TRACK LISTING:
1. Beannachd Mathar
2. Baisteachd Breith
3. In My Arms
4. Do Mhairi A Nighean and Mairi's Dance
5. A Mother's Parting Blessing
6. Tri Nithean
7. Cearcall Mun Ghealaich
8. Flora And The Primroses
9. Mo Run Geal Og
10. No Way Back
11. A Chlann

Price: € 19.50

Margaret Stewart
Togaidh Mi Mo Sheolta (Along The Road Less Travelled) CDTRAX 311
Togaidh Mi Mo Sheolta (Along The Road Less Travelled)
Margaret Stewart is one of Scotland's finest Gaelic singers and for this, her third album for Greentrax, she researched many of the songs through the School of Scottish Studies - this recording contains some gems of the older Gaelic songs. Margaret also looks at the Irish Gaelic connection.
The album features material from some of the great Gaelic bards - Ian Lom, Duncan Ban Macintyre, The Blind Harper, Iain Mac Mhurchaidh and some songs which are rarely heard, some indeed which have never been commercially recorded, and as such are of considerable cultural importance.

TRACK LISTING:
1. A Phiuthrag 'S A Phiuthar
2. An Domhnalolach Urramach
3. Chaidh An Dileag Ud Nam Cheann
4. Tha Mi Sgith 'N Fhogar Seo
5. Feill Nan Crann
6. Blar Na H-Eaglaise Brice
7. A Bhainis A Bha 'N Ciostal Odhar
8. Saoil An Till Mi Chaoidh
9. Aban An T-Seasganaich
10. Co Leis An Crodh Druim-Fhionn Ud Thall,'S Fheudar Dhomh Bhith Beo
11. Cumha Aonghais Mhic Taghnaill Oig Na Ceapaich
12. Aran 'Twinkle'
13. Laoidh A Chon Duibh
14. O Thug 'Ad Bhuam Thu
15. Clann Domhnaill An Cogadh Righ Tearlach I, 1644-45
16. Togfaidh Me Mo Shealta.

Price: € 18.50

Margaret Stewart & Allan MacDonald
Fhuair mi Pog CDTRAX 132
Fhuair mi Pog
The Gaelic voice of Margaret Stewart combined with Allan MacDonald's innovative and lyrical piobaireachd style. Allan sings and plays Highland bagpipes, Scottish smallpipes, tromb, mouthorgan and whistle.

TRACK LISTING:
1. Fhuair Mi Pog A Laimh An Righ
2. Bha Caileag As T-Earrach
3. Cille Pheadair
4. Dol Dhan Taigh Bhuan Leat
5. O Mhairi 's Tu Mo Mhairi
6. I Ho Ro 's Na Hug Oro Eile
7. He Na Milibhig
8. Slainte Bhon t-Seann Duthaich
9. Ochoin a Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh
10. Cro Chinn t-Saile / A Bhanais A Bha'n Ciostal Odhar
11. Siuthadaibh Bhalachaibh
12. Cumha Mhic an-Toisich
13. Ruidhlichean Pioba
14. Uamh an Oir / Cumha an t-Seana Chlaidheimh
15. 'S Olc an Obair Do Theachdairean Cadal
16. Port na bPucai

Price: € 18.50

Neil MacLean
Bonnie Oban Bay BRHCD 27
Bonnie Oban Bay
Gaelic songs taken from old 78rpm recordings.
Neil MacLean was one of the foremost Gaelic and Scots singers of the 20th century. A Mod Gold Medallist, he made several recordings, all on 78 rpm records, and his voice was well known in many homes in the age of the gramaphone. His first record, Bonnie Strathyre, was released in 1928 and he continued to make records, often accompanied by his wife Jenny Currie on piano, until the early 1950s. This CD is a collection of some of his most popular songs. In 1929 he had a Royal Command Performance at Balmoral before King George V and Queen Mary - the only Gaelic singer of the 20th century to have this honour.They have been taken directly from the old records a nd digitally processed to reduce the background noises associated with 78s. A trip down memory lane!

TRACK LISTING:
1. Bonnie Oban Bay
2. Cailin Mo Run-Sa
3. Nighean Donn A chuailein Riomhaich
4. Fionnphort Ferry/The Island Herdsmaid
5. Thogainn Fonn Air Lorg An Fheidh
6. Nach Neonach Mi Gad Chaoineadh
7. Am Bata Rannach
8. Kirsteen
9. Cam air A Mhonadh
10. An t-Eilean Muileach
11. Theid Mi Gah Amharc
12. Bonnie Strathyre

Price: € 19.90

Pages: | 1 || 2 |

SelectOr


  You can order material by phone or by E-mail. We garantee a quick delivery. Payment should be done after delivery (in , US $, GBP)
AADS vzw - Resedastraat 8 - B9920 Lovendegem - tel.: +32 (0)9 372 96 35
© AADS - info: aads.vzw@telenet.be